Versenyszabályzat

Az "Írtam a Brigádnak egy dalt” verseny hivatalos szabályzata.

Időtartam: 2011. augusztus 1-30.

1. A Veseny Szervezője

Az "Írtam a Brigádnak egy dalt” alkotói verseny (a továbbiakban: „Verseny”) meghirdetője és szervezője a Skoopy Kft. (továbbiakban: Szervező vagy Bónusz Brigád; székhely: 1075 Budapest, Madách tér 3.). A Verseny lebonyolítására a www.irtamabrigadnakegydalt.hu weboldalon kerül sor, a verseny kiírói a Lángoló Gitárok zenei blog, az A38 Hajó és a Bónusz Brigád.

A Verseny a jelen versenyszabályzatba foglaltak szerint kerül lebonyolításra. A versenyszabályzatban foglaltak szerint a Versenyre történő regisztrációval a résztvevők a jelen versenyszabályzatot elfogadják, és a szerint járnak el.

Kérjük, hogy kizárólag abban az esetben regisztráljon, ha a jelen versenyszabályzatban foglalt feltételekkel egyetért. A regisztrációval a jelen versenyszabályzat elfogadottnak minősül. Amennyiben a résztvevő a jelen versenyszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Versenyben nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen résztvevő regisztrációját saját döntése alapján törölni.

A Versenyben 14. életévüket betöltött, nem cselekvőképtelen, az 1. pont 5. bekezdésében meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (továbbiakban Versenyző/Résztvevő) vehetnek részt.

Amennyiben a nyertes 18 éven aluli és/vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező, a Tarpa Bio-manufaktúra és Pálinkafőzde Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4931 Tarpa, Kölcsey u. 29.), Wolf Péter és Tariska Szabolcs, valamint ezek alkalmazottai, illetve e személyek Ptk. szerinti hozzátartozói.

2. A Verseny időtartama és helye

Az „Írtam a Brigádnak egy dalt” verseny időtartama: 2011. augusztus 1-30. A szervezés és lebonyolítás helye Magyarország.

A Szervező fenntartja az akció meghosszabbításának vagy a versenyszabályzatban foglalt feltételek egyéb módosításának jogát a Verseny egész időtartama alatt, azzal, hogy az esetleges meghosszabbítás/módosítás hivatalos bejelentése a www.irtamabrigadnakegydalt.hu oldalon történik.

3. Nyeremények

A Versenyben a zsűri döntése alapján az első három (3) helyezést elérő Versenyző pénzjutalomban részesül. Az első helyezett nyereménye 250.000,- Ft (kettőszázötvenezer forint), a második helyezett nyereménye 150.000,- Ft (százötvenezer forint), a harmadik helyezett nyereménye 100.000,- Ft (egyszázezer forint).

A Versenyben megszerezhető nyeremények összértéke (bruttó érték): 500.000,- Ft.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) a nyertes Résztvevőt terhelik.

A Szervező a nyeremények mellett két különdíjat is kioszt. Az egyik különdíj a zenemű profi körülmények közti rögzítésének és a Szervező Facebook oldalán való publikálásának joga. A másik különdíj egy fellépési lehetőség (előegyüttesként) az A38 Hajón.

4. A részvétel feltételei, a résztvevő jogai, a nyereményjáték menete

A Versenyben való részvétel feltétele:

A Versenyzőnek regisztrálnia kell a www.irtamabrigadnakegydalt.hu weboldalon (a „Weboldal”) és ott megadnia nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét.

A Szervező a Weboldalon letölthető formában elhelyezi a Bónusz Brigád indulóját: ez egy olyan dal, amelynek dallamát Wolf Péter, szövegét pedig Tariska Szabolcs szerezte (a „Dal”). A Szervező külön elhelyezi a Dal egyes hangsávjait, valamint a szöveg írásos változatát.

A Versenyző feladata, hogy az elhelyezett anyagok (Dal, hangsávok, szöveg) felhasználásával írjon a Szervező részére egy új Dalt (az „Új Dal”).

Az Új Dallal kapcsolatos elvárások az alábbiak:

 • Az Új Dal szövege nem tartalmazhatja a „Kupon” vagy az "olcsó" szót (kivételt képez az "együtt olcsóbb" szókapcsolat)
 • Az Új Dal szövege nem tartalmazhatja a Skoopy Kft. versenytársai, vagyis közösségi vásárlásra buzdító weboldalakat működtető társaságok, vagy az általuk üzemeltetett weboldal nevét, illetve az arra vonatkozó utalást
 • Az Új Dal szövege nem tartalmazhat rasszista, vulgáris kifejezéseket vagy bármilyen más olyan kifejezést, amely faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési helyzet vagy szexuális irányultság alapján megkülönböztető lenne, illetve bármilyen más módon megsérti bármely személy személyiséghez fűződő jogait, védjegyét, kereskedelmi nevét, vagy egyéb más módon védendő érdekét vagy jogosultságát.

A Résztvevő az Új Dal elkészítéséhez bármilyen kreatív megoldást felhasználhat: Új Dalnak minősül már az is, ha a Dal eredeti dallamát és szövegét a Résztvevő (önállóan, vagy társaságban) felénekli, vagy arról videót készít. Ugyanígy Új Dalnak minősül a Dal áthangszerelése (az eredeti szöveg változatlanul hagyásával), illetve az eredeti dallamhoz részben vagy egészben új szöveg írása.

A Résztvevő az általa készített Új Dalt legkésőbb 2011. augusztus 30. éjfélig köteles feltölteni a Weboldalon a külön erre kialakított felületen.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Versenyben való részvétellel és az általa készített Új Dalnak a Szervező részére való megküldésével az Új Dal felhasználására vonatkozó valamennyi jogát kizárólagosan, véglegesen és visszavonhatatlanul átruházza a Szervezőre, aki ezért nem köteles a Résztvevőt külön díjazásban részesíteni. Szervezőnek az Új Dal felhasználásával kapcsolatos egyetlen kötelezettsége a Résztvevő nevének, mint szerzőnek a feltüntetése.

Résztvevő kijelenti és szavatolja, hogy a Szervezőnek megküldött Új Dal egyedüli szerzője és mint ilyen, rendelkezik a hozzá fűződő valamennyi joggal, jogosult ezeket a jogokat részben vagy egészben átruházni, a Versenyben a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint részt venni. Résztvevő kijelenti, hogy sem a Versenyben való részvételét megelőzően, sem azt követően nem kötött harmadik személyekkel bármilyen formában olyan megállapodást, amely a Versenyben való részvételét, vagy az Új Dal használati jogainak a Szervező részére átruházását lehetetlenné tenné. Résztvevő kijelenti, hogy az Új Dal saját, eredeti alkotása és kizárólagos tulajdona.

5. Eredményhirdetés

A 2011. augusztus 30-a éjfélig beérkezett pályázatok rangsorolásáról egy hat (6) tagú zsűri (a „Zsűri”) dönt. A zsűri tagjai: Wolf Péter, Tariska Szabolcs, a Lángoló Gitárok képviselője, az A38 Hajó képviselője, Heller Gábor és Kaprinay Zoltán.

A Zsűri a beérkezett pályaműveket meghallgatja, értékeli, sorrendbe állítja és saját szubjektív szempontjai alapján kiválasztja az általa legjobbnak ítélt három (3) dalt, illetve a két különdíjra érdemes művet.

Az értékelésre legkésőbb 2011. szeptember 12-én kerül sor. Az értékelés eredményét a Zsűri a Weboldalon hirdeti ki, feltüntetve az öt (5) Versenyző nevét, a beküldött anyaguk feltöltésével egyidejűleg. Az eredményhirdetést követően a nyertes Résztvevők 2011. szeptember 30-ig jogosultak átvenni a fenti 3. pontban meghatározott nyereményüket.

A nyerteseket a regisztrációkor megadott adatokat felhasználva értesíti a Szervező.

Amennyiben nem érkezik olyan pályázat, amelynek előadója az A38 Hajó képviselője megítélése szerint alkalmas lenne arra, hogy koncertet tartson előzenekarként, úgy Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a fellépési lehetőséget biztosító különdíjat ne ossza ki.

Valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

Amennyiben a Weboldalon történő közzététel napjától számított 48 órán belül a nyertes nem érhető el, akkor a Zsűri által meghatározott sorrend szerint következő 5 résztvevő közül a helyezésük sorrendje szerint válnak jogosulttá a nyereményre. Amennyiben ezen öt pótnyertes egyike sem érhető el/és vagy valótlan adatokat adott meg, úgy a Szervező saját döntése alapján későbbi időpontban újabb nyertest jogosult kisorsolni a fenti szabályok szerint.

6. A személyes adatok védelme

A Résztvevő a Versenyben való részvétellel hozzájárul, hogy személyes adatait, a Szervezőnek, illetve alvállalkozójának átadja. A Versenyző hozzájárul továbbá, hogy nyerés esetén a nevét a Szervező a Weboldalon, a www.bonuszbrigad.hu oldalon, a Facebook közösségi portálon, illetve minden más a Szervező által használt helyen: weboldalakon, blogokon, hírlevélben közzétegye.

Ebben a nyereményjátékban az összes Résztvevő a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) által biztosított jogokkal rendelkezik.

A nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatok köre:

 • a regisztráció során megadott adatok: név és telefonszám;
 • az Szja kötelezettség körében a Szervezőnek további adatokra, így a nyertes adóazonosító jelére, és a jogszabályok által előírt egyéb adatokra is szüksége lehet. Amennyiben ezen adatokat nem kívánja megadni, úgy a nyereményt terhelő személyi jövedelemadó megfizetését a Szervezőnek nem áll módjában átvállalni.

Az adatok felhasználásának célja:

 • a Verseny lebonyolítása, a Résztvevők azonosítása, a nyeremény sorsolása;
 • a Szervező szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatos tájékoztatások küldése;
 • valamint a Szervező által átvállalt Szja-fizetési kötelezettség teljesítése.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

 • Szervező a Verseny során megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetőleg a Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 • Amennyiben a visszavonásra az eredményhirdetést megelőző időpontban kerül sor, úgy az adatai törlését kérő érintett személy adatai törlésének időpontjától értelemszerűen nem vesz részt a Versenyben.
 • Az adatkezeléshez a regisztrációval automatikusan megadott hozzájárulást a Versenyző a Verseny időtartama alatt írásban bármikor visszavonhatja.

A Versenyben való részvétellel minden Résztvevő tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy nyertesként való kisorsolása esetén adatai közül neve felhasználásra kerülhet a Szervező marketinganyagaiban és az ezekhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások kapcsán.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben és fentiekben ismertetett jogainak részletes megismerése az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy ismerje meg az adatvédelmi törvény Önre vonatkozó rendelkezéseit, www.magyarorszag.hu oldalon található adatvédelmi tájékoztatást.

A Verseny ideje alatt a Szervező és a Résztvevők közötti esetleges jogvitákat közös megegyezéssel oldják meg, illetve, ha ez nem lehetséges, akkor a jogvitában az illetékes magyar bíróság dönt.

A Szervező fenntartja magának a részvételi és felhasználási feltételek megváltoztatásának a jogát.